4 ธันวาคม 2023

ตามประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

บัดนี้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ดำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้

About Author