5 ธันวาคม 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการนี้ ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางกำไล ปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวเตือนใจ มูลยะ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนในสังกัด สพม.จันทบุรี ตราด โรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงาน ด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author