1 เมษายน 2023

สังคมศึกษาฯ

 

นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.3
นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
ครู คศ.3
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ.3
นางสุภาวดี รัตนสร้อย
ครู คศ.3
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.2
นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู คศ.2
นางสาวอาทิตยา ขาวคม
ครู คศ.2
นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู คศ.1
นายธนากร  งามเสงี่ยม
ครูอัตตราจ้าง

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม