13 มิถุนายน 2024

สังคมศึกษาฯ

 

นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู คศ.2
นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
ครู คศ.3
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ.3
นางสุภาวดี รัตนสร้อย
ครู คศ.3
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.2
นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.3
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู คศ.3
นางสาวอาทิตยา ขาวคม
ครู คศ.2
นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
ครู คศ.2
นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.3
นางอชิรญาณ์  คชาบาล
ครู คศ.2

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม