1 เมษายน 2023

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเนตรนภา ทาเวช นายวันรบ บุญนำ นางลลิตา สมศรี นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้โค้ชในสถานศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระยะปลายน้ำ โดยมี ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรโดย ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และนายสิรพัชญ์ หาญนอก อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการนี้ นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดซัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม