14 มิถุนายน 2024

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชัน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ กรทรัพย์ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมี นางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯและได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรโดยนายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ ครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เป็นวิทยากร และนางสาวพิชามญชุ์ เจริญศรีสุข นางสาวกมลรัตน์ พันธ์จันทร์ดี นักเรียนโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะและความชำนาญมากขึ้นจากการที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม