29 มกราคม 2023

กิจกรรมงานวันครู อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปี 2566
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในอำเภอเมืองจันทบุรี ณ อาคาร Santa Cruz โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวเนตรนภา ทาเวช รางวัลครูดีเยี่ยม ได้แก่ นายศุกร์เกษม ปรุงผล รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางรมิดา ธูปอินทร์ นางสาวเฟื่องฟ้า ไชยมาก นางสาวกุลธิดา ใจยอด นางสาวสุณิชษา วินิจฉัย และนางสาวปรีชญา ริมราง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม