1 เมษายน 2023

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ครั้งที่ 4/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นำโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม