4 ธันวาคม 2023

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นางสาวนงศมน กำเนิดเกาะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้า ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชื่อผลงาน สอนสื่อสารผ่านช่องรายการ และนางสาวกุลธิดา ใจยอด ครู หัวหน้างานแนะแนว เข้ารับรางวัล The Best of The Best ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอน กิจกรรมแนะแนว ในชื่อผลงาน คู่มือการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรู้จักนักเรียนรายบุคคล ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

About Author