30 กันยายน 2022

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กัลยาณมิตรจันท์ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการศึกษา”

ในวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกลุ่มกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กัลยาณมิตรจันท์มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยมีท่านดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม ทั้งนี้ยังมี ดร.ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เข้าเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่ ท่านดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning นอกจากนี้ยังมีคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรม PLC ตามแนว Active Learning ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม