1 เมษายน 2023

ครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน Workshop “Hotspot Teacher at Chanthaburi”

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ดำเนินงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ค่าย Hotspot Teacher at Chanthaburi ในโครงการขยายผลหลักสูตรต้นแบบครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน เพื่อสนองแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายองค์ความรู้หลักสูตรครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน ขยายผลสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันและเฝ้าระวัง สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ สารสนเทศการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยากรจำนวน 4 คน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 คน วิทยากรครูในสังกัด สพม. จบ ตร จันทบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่ครูโรงเรียนนายายอามพิทยาคม ครูโรงเรียนสอยดาววิทยา และครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ครูในโรงเรียนมัธยมจังหวัดจันบุรี จำนวน 15 โรงเรียน รวม 27 คน และครูประถมจากจังหวัดตราด จำนวน 1 คน รวม 28 คน

ในการนี้ รอง ผอ. สพม. จบ ตร ท่านณัฐกร สอนวงค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 และได้บรรยายและให้ความรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัล DQ” ณ ห้อง Zoom โดยมีผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มาร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าวด้วย

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม