4 ธันวาคม 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 ตัวชี้วัดที่  ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
 1. โครงสร้างการบริหาร
2 ข้อมูลผู้บริหาร
 1. ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
 1.   อำนาจหน้าที่
 2. ระเบียบปิดเปิดหยุดโรงเรียน
 3. การลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. กฎกระทรวงกระจายอำนาจ
 5. ประกาศ สพฐ.กระจายอำนาจ
 6. ระเบียบศธ.บริหารจัดการรร.นิติบุคคล
 7. ระเบียบสพฐ.จัดการเงินรายได้
 8. ระเบียบสพฐ.จัดการอสังหา
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565
5 ข้อมูลการติดต่อ
 1. ติดต่อเรา
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
 3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
 4. พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 5. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
 6. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ
 7. พรบ.การศึกษา
 8. พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
 9. กฏหมายอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. รับสมัครงาน
 3. ข่าวรับสมัครเรียน
 4. เบญจมาฯ สาร ปี 2564
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A
 1. Q&A ถามตอบข้อสงสัย
9 Social Network
 1. Facebook โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
 2. Youtube โรงเรียน
แผนการดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงม.2564
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 3. คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ
 4. คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร
 3. คู่มืองานทะเบียน
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. ข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปีงบ 64
 2. สถิติการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
 1. ชำระเงินผ่านธนาคาร
 2. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. รายงานการใช้เงินงบประมาณ ปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ข่าว / ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวด/สอบราคา
 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1 ต.ค.63- 30 มิ.ย.64
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 3. การพัฒนาบุคลากร
 4. การวางแผนอัตรากำลัง
 5. การสรรหาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงาน
 6. ขวัญและกำลังใจ
 7. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 2. รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 1. แนวปฏิบัติการจัดการ-เรื่อง-ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 1. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 1. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 2. ส่งเรื่องร้องเรียน
 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ
33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. ประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. โครงการผู้บริหารมืออาชีพ

 2. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

About Author