13 มิถุนายน 2024

ฝ่ายบริหารงาน

 

 

                             1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม  โทรศัพท์  08-1996-1657
e-mail    shvd_sher@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท (ศษ.บ.)สาขา   บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่    จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  เดือน

                            2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4  คน

                                   ชื่อ-สกุล     นางสาวเนตรนภา  ทาเวช   ปริญญาโท (ศษ.ม. บริหารการศึกษา)             .

                                                      โทรศัพท์  08-1552-6951 e-mail  netnapa11@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 0

                              ชื่อ-สกุล   นางลลิตา  สมศรี  ปริญญาโท ปริญญาโท  (กศ.ม. บริหารการศึกษา)        .

                                                        โทรศัพท์  09-8438-8410   e-mail    –     รับผิดชอบกลุ่ม  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ            .

                             ชื่อ-สกุล  นายวันรบ  บุญนำ     ปริญญาโท  (กศ.ม. บริหารการศึกษา)        .

                                                         โทรศัพท์  08-2106-1626 e-mail   gmclever@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่ม  กลุ่มบริหารงานทั่วไป     .

                             ชื่อ-สกุล  นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์   ปริญญาโท   (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)   .

                                                         โทรศัพท์  06-1546-2951   e-mail preetinut24@gmail.com   รับผิดชอบกลุ่มกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม