20 พฤษภาคม 2024

ทำเนียบผู้บริหาร

 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา มีท่านผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาด้วยกันหลายท่าน

เริ่มตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ดังนี้

ผู้บริหารท่านแรก


นางกัญหา วรรณทอง
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2535 – 2539

 

ผู้บริหารท่านที่่ 2


นายอนันต์ เฉียบแหลม
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2539 – 2542

 

ผู้บริหารท่านที่่ 3


นายดุษฎี โทบุราณ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2542 – 2543

 

ผู้บริหารท่านที่่ 4


นายสาคร ไข่แก้ว
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2543 – 2546

 

ผู้บริหารท่านที่่ 5


นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2546 – 2548

 

ผู้บริหารท่านที่่ 6


นายมาโนช กล้องเจริญ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2549 – 2551

 

ผู้บริหารท่านที่่ 7


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2551 – 2554

 

ผู้บริหารท่านที่่ 8


นายอัศวิน สุขกฤต
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2554 – 2555

 

ผู้บริหารท่านที่ 9


นายมงคล เฉลิมพงษ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2555 – 2557

 

ผู้บริหารท่านที่ 10


นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2557 – 2559

 

ผู้บริหารท่านที่ 11


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2559 – 2561

 

ผู้บริหารท่านที่ 12


นายเสนอ นวนกระโทก
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2561 – 2564

ผู้บริหารท่านที่ 13


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2564 – 2565

ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2565- ปัจจุบัน

 

 

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

            1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

            2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

           6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

           7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

        10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้


ข่าวที่คุณอาจพลาดชม