4 ธันวาคม 2023

การงานอาชีพ

 


ครูพันธวดี เพชรางกูร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ครูสุรพล ประทุมยศ
ครู คศ.3
ครูโกเมศ ศรีประมาณ
ครู คศ.3
ครูนิตยา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3