4 ธันวาคม 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวันรบ บุญนำ พร้อมด้วย นางลลิตา สมศรี นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ พร้อมด้วย นางสาวศศิธร สลับเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ และคณะครูโรงเรียนบ้านไร่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาระบบการทำงาน และแนวทางในการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author