1 เมษายน 2023

ภาษาไทย

 

 

ครูอริศษรา อุ่มสิน
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูไพฑูรย์  เนียมละออง
ครู คศ.3
ครูชื่นกมล  ปกเกตุ
ครู คศ.3
ครูสุจินณา  อุทัยรัศมี
ครู คศ.3
ครูกรุณา  ขจรชีพ
ครู คศ.2
ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
ครู คศ.2
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
ครู คศ.1
ครูพรนิภา  อภิบาลศรี
ครู คศ.1

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม