20 พฤษภาคม 2024

โครงสร้าง ประวัติโรงเรียน

 

กระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535 บริเวณทุ่งดอนหว้า ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่จำนวน 35 ไร่ 10 ตารางวา ผู้ดำเนินการขอจัดตั้ง คือ นายเอก วรรณทอง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดจันทบุรี และได้รับการสนับสนุนจากนายวิมล พวงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในขณะนั้นและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ทั้งนี้โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2535  และดำเนินการรับนักเรียน ชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 270 คน ซึ่งเป็นจำนวน 6 ห้องเรียน และช่วงแรกได้ใช้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางกัญหา วรรณทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่งครูใหญ่

          วันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มาเปิดทำการสอนที่ทุ่งดอนหว้าโดยมีอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีอุปการคุณ โดยคุณสุนทร เจียมสกุล เป็นผู้บริจาคเงินคนแรก จำนวน 100,000 บาท และสามารถเปิด ทำการสอนได้โดยมีนักเรียน 2 ระดับ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวนห้องเรียนในขณะนั้น 14 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 688 คน  ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนห้องเรียน 48 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,694 คน บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 98 คน จำแนกได้ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ข้าราชการครูจำนวน 85 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน

 

 

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/7 ถนนแผ่นดินทอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 

สภาพแวดล้อม

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการคมนาคมสะดวก โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสาย จันทบุรี – ท่าแฉลบ ซึ่งห่างจากถนนหลัก ประมาณ 200 เมตร แต่มีถนนเข้าสู่โรงเรียนกว้างประมาณ 10 เมตรจากถนนหลัก มีรถเล็กโดยสารวิ่งผ่าน ถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานไฟฟ้า ขนส่งจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 17  และ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17  เป็นต้น และมีโรงเรียนในละแวกเดียวกัน คือ โรงเรียนอนุบาลบุญสม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ  โรงเรียนอีก 2 3  โรงเรียน นับว่าเป็นถนนที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งสถานศึกษา

อาณาเขตของโรงเรียน

  •  ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 3.5 จันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  • ด้านทิศตะวันออก มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คือ ชุมชนย่อยที่ 8 ชุมชนตะบกเตี้ย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีวัดอ่างหินเป็นวัดประจำโรงเรียน
  • ด้านทิศใต้ ติดที่ดินเอกชน และ ที่ดินบ้านจัดสรรที่มีถนนเทศบาลตัดผ่าน
  •  ด้านทิศตะวันตก ติดถนนแผ่นดินทอง ที่เป็นถนนแยกจากถนนจันทบุรี ท่าแฉลบ เข้าสู่โรงเรียน มีบ้านพักครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ บ้านพักครูวิทยาลัยเทคนิค สำนักงานขนส่งจังหวัด และ สถานีวิทยุ

บริการและสวัสดิการ

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในทุกด้าน มีร้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ห้องแนะแนว ห้องสมุด สนามกีฬาระดับตำบล ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีห้องพยาบาล ห้องอาหาร สาธารณูปโภคที่จำเป็น โดยในปัจจุบันได้จัดสภาพแวดล้อมเน้นที่ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดูร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น

ภาพโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในปัจจุบัน

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม