1 เมษายน 2023

คณิตศาสตร์

 

ครูเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางลักษมณ  สุทธิรัตน์
ครู คศ.3
นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม
ครู คศ.3
นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
ครู คศ.3
นายสมศักดิ์  วงษ์จำรัส
ครู คศ.3
ครูสุทธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์
ครู คศ.3
ครูกำไล  ปราณี
ครู คศ.3
ครูกฤตภาส  วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2

ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสุทธิ นารถอุดม
ครู คศ.1
ครูสุณิชษา วินิจฉัย
ครู คศ.1
ครูกรรณิการ์ บวรสถิตย์
ครู คศ.1
ครูปัทมพร  คณะศาสน์
พนักงานราชการ

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม