19 กรกฎาคม 2024

กิจกรรมเปิดบ้านราชาวดี “วิถีนวัตกรรม เลิศล้ำพหุปัญญา จิตอาสาเพื่อชุมชน”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชาวดี “วิถีนวัตกรรม เลิศล้ำพหุปัญญา จิตอาสาเพื่อชุมชน” ในการนี้ นายสุคิด พันธ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ให้การต้อนรับโดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม จำนวน 49 ห้องเรียน เป็นกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ (PLC) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา “บ้านเสม็ดงาม” ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์แบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น “สวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลน นานาชาติ ร.9” แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “อู่ต่อเรือเสม็ดงาม” แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดี “มะม่วงอกร่องเสม็ดงาม” และแหล่งผลิตงานหัตถกรรม “เสื่อจันทบูร” ถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ “Big Classroom” ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการ BMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญา นอกห้องเรียน” ที่หยั่งลึกในมิติด้านจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น คุณค่าของประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย ความเป็นผู้มีจิตอาสาและความสามารถในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม