19 กรกฎาคม 2024

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวันรบ บุญนำ และนางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นางกำไล ปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างานวิชาการ นายนิยม ผาเพชร ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอัฑฒ์สนันตน์ ธรรมคงทอง นางสาวภาวินี ฟูคณะ นายสิทธิกร แสงเดือน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ บุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม นายสมชาย แก้วประเสริฐ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (สนุกเกอร์) ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม