20 กรกฎาคม 2024

การทดสอบตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เข้ารับโดยใช้สื่อ English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา ( CEFR) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม