19 กรกฎาคม 2024

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอม 4

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี มีความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ผู้สนใจสามารถขอเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.co.th, www.bms.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๒๒๔๗๙๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด >> เอกสารประกวดราคา

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม