19 กรกฎาคม 2024

ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 (E-bidding)

ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้รับงบประมาณปี 2561 วงเงิน 1,485,570.00 บาท ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 เครื่อง

1. สามารถรับเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
2. ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ตามแบบในข้อ 1.6(2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 

Download this file (ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่อมคอม1.pdf)ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  648 kB

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม