14 มิถุนายน 2024

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗

กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561

หลักเกณฑ์และการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์-พ.ศ.-2551

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง-พ.ศ.-2549

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม