19 กรกฎาคม 2024

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา

พันธกิจ(Missions)

 1. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนและปรับปรุงระบบความปลอดภัย
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ

 

เป้าประสงค์(Goals) 

 1. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนมีคุณภาพและพอเพียง
 6. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ

 

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐


ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม