5 ธันวาคม 2023

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์


นายศักดิ์ระพี  นกน้อย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 


ครูกำไล  ปราณี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางรมิดา  ธูปอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ครูกำไล  ปราณี
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผล
นายสุทธิ นารถอุดม
นายทะเบียน
ครูยอแสง  ประทุม
หัวหน้างานรับนักเรียน
นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
หัวหน้างานวิจัยเเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี
นางรมิดา  ธูปอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาเเหล่งเรียนรู้
ครูกฤติกา ศรีประมาณ
หัวหน้างานห้องสมุด
นางอัษฎา  จรัลชล
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
ครูวรรณอุไร ทำอินราช
หัวหน้างานเเนะเเนว
ครูกุลธิดา ใจยอด
หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูกิมเอ็ง วงศ์วารี
หัวหน้างานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น
ครูกำไล  ปราณี
งานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
หัวหน้างาน EIS

นายศุกร์เกษม ปรุงผล
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

คลิกเพื่อดู >> คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ