13 มิถุนายน 2024

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่พันตรี  กรุณา  สืบอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ครูโกเมศ ศรีประมาณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป (1)

รองผู้อำนวยการนายวันรบ บุญนำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานทั่วไป (2)

ครูโกเมศ ศรีประมาณ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานนักการภารโรง
ครูสุรพล ประทุมยศ
หัวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์
นางสาวภาวินี ฟูคณะ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายนิธิกร  พานทอง
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ครูพันธวดี เพชรางกูร
หัวหน้างานโภชนาการเเละสวัสดิการ
นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
หัวหน้างานรักษาความสะอาดเเละสิ่งเเวดล้อม
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
หัวหน้างานผลิตน้ำดื่มราชาวดี
ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม