14 มิถุนายน 2024

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์


นางลลิตา  สมศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

ครูกรุณา  ขจรชีพ
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานนโยบายเเละแผน หัวหน้างงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครูนรีรัตน์ เทศกาล
หัวหน้างานบริหารการเงิน
นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
หัวหน้างานบริหารบัญชี
นางลักษมณ  สุทธิรัตน์
หัวหน้างานพัสดุเเละสินทรัพย์
ครูชัญญา แสงสุทธิธรรม
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
ครูนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเเละการลงทุนเพื่อการศึกษา
ครูภูริศา รัตนวิจิตร
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
ครูเมทินี รำพึงสุข
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ
ครูกิมเอ็ง วงศ์วารี
หัวหน้างานยานพาหนะ

ครูเกศรินทร์ คงศิลป์
หัวหน้างาน One Stop Service

ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
—————————————————————————————————————————-

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม