19 กรกฎาคม 2024

Download

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

งานการเงินเเละบัญชี

งานพัสดุ
บันทึกข้อความขอซ่อมครุภัณฑ์
ใบขออนุมัติจัดจ้าง
แบบฟรอม ใบขออนุมัติจัดซื้อ
เอกสารแนบ(กรณีรายการซื้อ/จ้างมากกว่า 3 รายการ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)
ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน(SAR)
ประกาศโรงเรียน-การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติ
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
ตารางสอนแทน
ใบลา

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA
– PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ
– PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการ
– PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
– PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
– PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
– PA3-แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน-1

ประเมินเลื่อนเงินเดือน ว.23

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ว.23 (ครูยังไม่มี
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ว.23 (ครูผู้ช่วย)
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ว.23 (ครูเชี่ยวชา
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ว.23 (ครูชำนาญการ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ว.23 (ครูชำนาญการ)

งานกิจการนักเรียน
          –
ClassroomMeeting ออนไลน์
แบบรายงานนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอยู่ในสภาวะ
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์มการขออนุญาตยืมอุปกรณ์ห้องโสตทัศ
แบบฟอร์มซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 22-4-20

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

ภาพบุคลากรครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม