19 กรกฎาคม 2024

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย


นายพิพัฒน์  พิทยาพิบูล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

นางสาวอิสรา  อยู่คำ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
นายประยุทธ  วาสนาวิ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
พระครูธำรงธรรมวงศ์
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
นายสมบูรณ์ บำรุงพานิชถาวร
กรรมการที่เป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายรัฐการ  พรหมสิทธิพร
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
นายกานต์  อิ่มในศีล
กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
นางสุปราณี  สุทธิพัฒนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัตน์  บุญส่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภาพร  นิยมกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นงนุช  อสัมภินวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุกฤษฏ์  จรูญชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสนอ  นวนกระโทก
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม