14 มิถุนายน 2024

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม