จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ภาษาต่างประเทศ

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download this file (โครงสร้างรายวิชา.docx)โครงสร้างรายวิชา  9 kB

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีนางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

ครูสุดาพร สุวรรณวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูระรินทิพย์ รัตนวิระกุล
ครู …
ครูกิมเอ็ง วงศ์วารี
ครู …
ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา
ครู คศ.2
ครูเจนจิรา บุญประสิทธิ์
ครู …
ครูอารยา ผลประพฤติ
ครู คศ.1
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
ครู คศ.3
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
ครูมัลลิกา พานิชเจริญ
ครู คศ.2
ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
ครู คศ.1
ครู Wang Yi
ครู …
ครูสุวารี พงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูพลอยสวย แซ่เจียม
ครู คศ.1
Mr.Gilmore Dale
English Teacher
ครู Liezel Mae Villasor Tabios Janiel Villasor Tabios

 

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิสูงสุด วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูสุดาพร   สุวรรณวิจิตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ คศ.3
2 ครูนภารัตน์ ตะติศิริ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ม.มหิดล คศ.3
3 ครูพักตร์พริ้ง ทรงตระกูล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร คศ.3
4 ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.รำไพพรรณี คศ.2
5 ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน คศ.3
6 ครูสายชล พิพัฒน์กุลกิจ ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.รำไพพรรณี คศ.3
7 ครูกิตติมา วัฒฐานะ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ม.รามคำแหง คศ.3
8 ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.รำไพพรรณี คศ.3
9 ครูมัลลิกา พานิชเจริญ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร  คศ.2
10 ครูนงศมน กำเนิดเกาะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.รำไพพรรณี  คศ.1
11 ครูยุวดี แก้วสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.รำไพพรรณี คศ.1
12 ครูสุวารี พงษ์ศรี ศศ.บ. ภาษาจีน ม.บูรพา คศ.1
13 ครูอารยา ผลประพฤติ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี  คศ.1
14 Mr.Gilmore Dale B.Ed. General Education Bukidnon State University ครูต่างชาติ
15 Miss.Zhu Lamei ครูอาสาสมัครจีน
16 Mr.Christopher Papenfus B.A. Commerce University of Cape town ครูต่างชาติ
17 Miss.Fiona Mulcahy B.A. Irish Archaeology University College Cork ครูต่างชาติ

 

ในปีการศึกษา 2557

รายการ

วันเดือนปี

ที่เข้าร่วม

หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1.การแข่งขันspelling Bee ม.ต้น 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
2.การแข่งขันspelling Bee ม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
3.การแข่งขันMulti skills ม.ต้น 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร
4.การแข่งขันMulti skills ม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เหรียญเงิน ประกาศนียบัตร
5.การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน  ม.ต้น 22-23 ส.ค.57 สพม.17 เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร
6.การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17 เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
7.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  Impromptu Speech ม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
8. การแข่งขันกิจกรรมเล่านิทาน story telling ม.ต้น 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เหรียญเงิน ประกาศนียบัตร
9.การแข่งขันกิจกรรมเล่านิทาน story telling ม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เหรียญทอง ประกาศนียบัตร
10.การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ต้น 22-23 ส.ค.57 สพม.17 เหรียญทอง ประกาศนียบัตร
11.การแข่งขันทักษะพูดภาษาจีนม.ปลาย 22-23 ส.ค.57 สพม.17  เหรียญทอง ประกาศนียบัตร

ในปีการศึกษา 2556

รายการ

วันเดือนปี

ที่เข้าร่วม

หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1. การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นม.1-3 29 ส.ค.-1 ก.ย.56 สพม.17 เหรียญเงิน ประกาศนียบัตร
2. การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นม.4-6 29 ส.ค.-1 ก.ย.56 สพม.17  เหรียญทอง ประกาศนียบัตร
3.การแข่งขัน Multi skills ระดับชั้น ม.4-6 29 ส.ค.-1 ก.ย.56 สพม.17  เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร
 4. การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.4-6 29 ส.ค.-1 ก.ย.56  สพม.17  เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร
 5. การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน  ระดับชั้นม.1-3 29 ส.ค.-1 ก.ย.56 สพม.17  เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร
 6. การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน   ระดับชั้นม.4-6 29 ส.ค.-1 ก.ย.56 สพม.17  เหรียญทองแดง ประกาศนียบัตร