4 เมษายน 2020

ภาษาต่างประเทศ

 

 

ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูสุดาพร สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
ครู คศ.3
ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา
ครู คศ.2
ครูมัลลิกา พานิชเจริญ
ครู คศ.2
ครูสุวารี พงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูอารยา ผลประพฤติ
ครู คศ.1
ครูกิมเอ็ง วงศ์วารี
ครู คศ.1
ครูเจนจิรา บุญประสิทธิ์
ครู ผู้ช่วย
ครู ผู้ช่วย ครูระรินทิพย์ รัตนวิระกุล
พนักงานราชการ
ครูพลอยสวย แซ่เจียม
ครู อัตราจ้าง
ครู Wang Yi
ครู จีน
Mr.Gilmore Dale
English Teacher
Liezel Mae Villasor Tabios
English Teacher
Janiel Villasor Tabios
English Teacher