จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

การงาน-เทคโนโลยี

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี มีนายศุกร์เกษม ปรุงผล เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้


นายศุกร์เกษม ปรุงผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

 

นางสิริรักษ์ สนใจ
ครู คศ.3
นายสุรพล ประทุมยศ
ครู คศ.3
นายโกเมศ ศรีประมาณ
ครู คศ.3
นางนิตยา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
นายปวีณ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
นางภูริศา รัตนวิจิตร
ครู คศ.2
นางสาวิณี ฉิมพาลี
ครู คศ.1
นางสาวพันธวดี เพชรางกูร
ครู .1
นางสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
ครู คศ.2
นายอโนชา สินธุนาคิน
ครู คศ.1