4 เมษายน 2020

การงาน-เทคโนโลยี

 


ครูศุกร์เกษม ปรุงผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

 

ครูสิริรักษ์ สนใจ
ครู คศ.3
ครูสุรพล ประทุมยศ
ครู คศ.3
ครูโกเมศ ศรีประมาณ
ครู คศ.3
ครูนิตยา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูปวีณ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูภูริศา รัตนวิจิตร
ครู คศ.2
ครูสาวิณี ฉิมพาลี
ครู คศ.1
ครูพันธวดี เพชรางกูร
ครู .1
ครูสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
ครู คศ.2
ครูอโนชา สินธุนาคิน
ครู คศ.1
ครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์
ครู คศ.1