30 มีนาคม 2020

ศิลปศึกษา

 

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัษฎา  จรัลชล
ครู ค.ศ.4

นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
ครู ค.ศ.4

นางวนิดา  ชีพสมุทร
ครู ค.ศ.3

นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
ครู ค.ศ.3

นายนิธิกร  พานทอง
ครู ค.ศ.2

นางสาวเตือนใจ มูลยะ
ครู ค.ศ.1

นายสีขริน โชติวรรณ
ครู ค.ศ.1

นายมูนา บุญเสริม
ครู อัตราจ้าง