จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

ศิลปศึกษา

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download this file (t7.doc)โครงสร้างหลักสูตรศิลปะ  649 kB

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีนางปัณณาสา ผลพฤกษา เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาศิลปะด้วยกันหลายท่าน ดังนี้


นางปัณณาสา  ผลพฤกษา ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 
นางอัษฎา  จรัลชล
ครู คศ.4
นางวนิดา  ชีพสมุทร
ครู คศ.3
นางสาวเตือนใจ ดวงรัตนพูลผล
ครูผู้ช่วย
 
นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
ครู คศ.3
นายปกรณ์  แสงมณีธริตกุล
ครู คศ.3
 
นายพงษ์เทพ ไทยกูล
ครูอัตราจ้าง
นายรุ่ง พรศักดื์พัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูปัณณาสา ผลพฤกษา หลักสูตรและการสอน ม.บูรพา คศ.4
2 ครูอัษฎา จรัญชล นาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป์ คศ.4
3 ครูวนิดา ชีพสมุทร สังคมศึกษา ม.ราชภัฎรำไพพรรณี คศ.3
4 ครูวิชิต วงศ์กาฬสินธุ์ ศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร คศ.3
5 ครูอนุสรณ์ เจตน์มงคล ศิลปศึกษา ม.มหาสารคาม คศ.3
6 ครูปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล บริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คศ.3
7 ครูเตือนใจ ดวงรัตนพูลผล ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฎเชียงใหม่ คศ.1
8 ครูรุ่ง พรศักดิ์พัฒนกุล ดนตรีสากล ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จฯ ครูอัตราจ้าง
9 ครูทิพวรรณ พังเกตุ นาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูอัตราจ้าง
10 ครูพงษ์เทพ ไทยกูล ดนตรีไทย