จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

สุขศึกษา-พลศึกษา

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย