4 เมษายน 2020

สุขศึกษา-พลศึกษา

 

ครูนิยม ผาเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูอัฑฒ์สนันตน์ ธรรมคงทอง
ครู ค.ศ.3
ครูวัลลภา ชนะกาญจน์
ครู ค.ศ.3
ครูพรรณพิศ ทวาเรศ
ครู ค.ศ.3
ครูภาวินี ฟูคณะ
ครู ครู ค.ศ.1
ครู ผู้ช่วย