จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

สังคมศึกษาฯ

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
นางสุภาวดี รัตนสร้อย
ครู …
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
ครู คศ.
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ.
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
ครู คศ.
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.
นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู
นายธนากร  งามเสงี่ยม
ครูอัตตราจ้าง