จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

สังคมศึกษาฯ

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเสาวณีย์  วรรณวงษ์
ครู คศ.
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
ครู คศ.
นางสาววรรณา  ไสยวรรณ
ครู คศ.
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
ครู คศ.
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.
นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
นางสุภาวดี  ราชวัฒน์
ครู คศ.
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ.
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู
นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู
นายสปันยุทธ  พัชรภูเบศร์
ครู
นายธนากร  งามเสงี่ยม
ครู