30 มีนาคม 2020

สังคมศึกษาฯ

 

นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
ครู คศ.3
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
ครู คศ.3
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
ครู คศ.3
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ.3
นางสุภาวดี รัตนสร้อย
ครู คศ.3
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.2
นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู คศ.2
นางลลิตา สมศร
ครู คศ.2
นางสาวอาทิตยา ขาวคม
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู คศ.1
นายธนากร  งามเสงี่ยม
ครูอัตตราจ้าง