จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

วิทยาศาสตร์

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดูรายละเอียด Download this file (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1ระบบนิเวศ.doc)โครงสร้างรายวิชา ม.1 174 kB

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนางเกศริน คงศิลป์ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้


ครูเกศริน คงศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูโสภาพรรณ  นิสสัย
ครู คศ.3
ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูชนาธิป  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูประจวบ  เสมสฤษดิ์
ครู คศ.3
ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
ครู คศ.3
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประไพพร  พานิช
ครู คศ.3
ครูวาสนา  ด้วงมาก
ครู คศ.3
 ครูยอแสง  ประทุม
ครู คศ.3
ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
ครู คศ.2
ครูสนันทา  รอดโต
ครู คศ.1
ครูบุบผา  ทองโกย
ครู คศ.1
ครูนรีรัตน์  เทศกาล
ครูผู้ช่วย

 

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิสูงสุด วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูเกศริน  คงศิลป์ ปริญญาโท การสอนวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง คศ.3
2 ครูโสภาพรรณ  นิสสัย ปริญญาตรี ภาษาไทย (โท ชีววิทยา) วิทยาลัยครูจันทบุรี  คศ.3
3 ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน ปริญญาตรี คณิต-ฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น คศ.3
4 ครูชนาธิป  กับปราโน ปริญญาตรี ชีววิทยา มศว. คศ.3
5 ครูประจวบ  เสมสฤษดิ์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทบุรี  คศ.3
6 ครูวราภรณ์  กรทรัพย์ ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มศว.  คศ.3
7 ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  คศ.3
8 ครูประไพพร  พานิช ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  คศ.3
9 ครูวาสนา  ด้วงมาก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏรำไพพรรณี คศ.3
10 ครูยอแสง  ประทุม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏรำไพพรรณี คศ.3
11 ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ ปริญญาตรี เคมี ม.บูรพา คศ.2
12 ครูสุนันทา  รอดโต ปริญญาตรี เคมี ม.บูรพา คศ.1
13 ครูบุบผา  เผ่าภูธร ปริญญาตรี ชีววิทยา ม.มหาสารคาม คศ.1
14 ครูนรีรัตน์  เทศกาล ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มศว. ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

ปีการศึกษา 2558

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
การประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล มิ.ย. สตาร์เซ็นเตอร์ ชมเชย ประกาศนียบัตร
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ต.ค. อพวช. 1, 4 ระดับภาค ประกาศนียบัตร
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ธ.ค. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1, 2 ถ้วยรางวัลประกาศนียบัตร

ปีการศึกษา 2557

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
การประดิษฐ์ชุดรีไซเคิ้ล มิ.ย. สตาร์เซ็นเตอร์ 2 ประกาศนียบัตร
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ  ครั้งที่ 13 ต.ค. อพวช. 2, 3 ประกาศนียบัตร
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับนานาชาติ ต.ค. ม.นิฮอน ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม ประกาศนียบัตร

ปีการศึกษา 2556

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
แข่งขันบาสเกตบอล 3 on 3 พ.ค. อบจ.จบ. 2 ประกาศนียบัตร