จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

วิทยาศาสตร์

 


ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูเกศรินทร์ คงศิลป์
ครู คศ.3
ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูชนาธิป  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูเมทินี รำพึงสุข
ครู ….
ครูสุนันทา  รอดโต
ครู คศ.1
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประไพพร  พานิช
ครู คศ.3
ครูวาสนา  ด้วงมาก
ครู คศ.3
 ครูยอแสง  ประทุม
ครู คศ.3
ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
ครู คศ.2
ครูนรีรัตน์ เทศกาล
ครู คศ.1