จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

คณิตศาสตร์

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download this file (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ร.ร.เบญจมานุสรณ์.pdf)หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  998 kB

 

โดยบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี นางสาวเตือนใจ มีสุข ตำแหน่งครู คศ.3 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

ครูสุทธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม
ครู คศ.3
นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
ครู คศ.3
นางเกษร  รักหินลาด
ครู คศ.3
นางลักษมณ  สุทธิรัตน์
ครู คศ.3
นายสมศักดิ์  วงษ์จำรัส
ครู คศ.3
ครูกำไล  ปราณี
ครู คศ.2
 
ครูเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
ครู คศ.2
ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูกฤตภาส  วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
ครูสุทธิ  นารถอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูปัทมพร  คณะศาสน์
พนักงานราชการ

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิสูงสุด วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูสาวเตือนใจ  มีสุข กศ.ม.  การสอนคณิตศาสตร์  มศว.ประสานมิตร  คศ.3
2 ครูวุฒิพงษ์  สุทธิพันธ์ ค.บ.  คณิตศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง คศ.3
3 ครูชัญญา  แสงสุทธิธรรม กศ.บ.  คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.3
4 ครูลักษมณ  สุทธิรัตน์ กศ.บ.  คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.3
5 ครูนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา ค.บ.  คหกรรม  มรภ.ฉะเชิงเทรา  คศ.3
6 ครูกำไล  ปราณี กศ.บ.  คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.2
7 ครูเกษร  หินลาด ค.บ.  คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  คศ.3
8 ครูสุธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์ วท.ม.  คณิตศาสตร์ศึกษา  ม.บูรพา  คศ.3
9 ครูสมศักดิ์  วงษ์จำรัส  กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน  ม.บูรพา   คศ.3
10 ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา  ม.บูรพา  คศ.1
11 ครูกฤตภาส  วงศ์ใหญ่ ศศ.บ.  การบริหารการศึกษา  วิทยาลัยทองสุข  คศ.1
12 ครูเฟื้องฟ้า  ไชยมาก  ค.บ.  คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  คศ.2
13 ครูปัทมพร  คณะศาสน์ ค.บ. คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  พรก.
14 นายสุริยะ  นักร้อง ค.บ. คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  อัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

ปีการศึกษา 2557

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1. แข่งขันโปรแกรม GSP ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
2. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย  ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
3. แข่งขันอัจฉริยภาพฯ ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
4. แข่งขันอัจฉริยภาพฯ ม.ปลาย ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
5. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร

ปีการศึกษา 2556

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ส.ค.56 ม.บูรพา 2 ประกาศนียบัตร
2. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 3 ประกาศนียบัตร
3. แข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 1 ประกาศนียบัตร
4. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
5. แข่งขัน A Math ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 2 ประกาศนียบัตร
6. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
7. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
8. แข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
9. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 วอศ.ออมสินอุปถัมภ์ 3 ประกาศนียบัตร
10. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 วอศ.ออมสินอุปถัมภ์ 3 ประกาศนียบัตร
11. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 ร.ร.ขลุงรัชฎาภิเษก 2 ประกาศนียบัตร