จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

คณิตศาสตร์

 

ครูกฤตภาส  วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม
ครู คศ.3
นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
ครู คศ.3
นายสมศักดิ์  วงษ์จำรัส
ครู คศ.3
นางลักษมณ  สุทธิรัตน์
ครู คศ.3
ครูสุทธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์
ครู คศ.3
ครูกำไล  ปราณี
ครู คศ.2
ครูเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
ครู คศ.2
ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
ครู คศ.1
นายสุทธิ นารถอุดม
ครู คศ.1
ครูสุณิชษา วินิจฉัย
ครู คศ.1
ครูกรรณิการ์ บวรสถิตย์
ครู คศ.1
ครูปัทมพร  คณะศาสน์
พนักงานราชการ