เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

ภาษาไทย

 

 

ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูอัจฉรา  เนตรตรายนต์
ครู คศ.3
ครูไพฑูรย์  เนียมละออง
ครู คศ.3
ครูชื่นกมล  ปกเกตุ
ครู คศ.3
ครูสุจินณา  อุทัยรัศมี
ครู คศ.3
ครูกรุณา  ขจรชีพ
ครู คศ.2
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
ครู คศ.1
ครูพรนิภา  อภิบาลศรี
ครู คศ.1
ครูอริศษรา อุ่มสิน
ครู คศ.1