จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

ภาษาไทย

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีนายไพฑูรย์  เนียมละออง เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

ครูไพฑูรย์  เนียมละออง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูฉวีวรรณ  จันทรมณี
ครู คศ.3
ครูสุชาดา  ภัทรพรพันธุ์
ครู คศ.3
ครูอัจฉรา  เนตรตรายนต์
ครู คศ.3
ครูสุจินณา  อุทัยรัศมี
ครู คศ.3
ครูชื่นกมล  ปกเกตุ
ครู คศ.3
ครูกรุณา  ขจรชีพ
ครู คศ.2
   
ครูนฤมล  กิจสกุณี
ครู คศ.2
ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
ครู คศ.2
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
ครู คศ.1
นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีคงรักษ์
ครูอัตราจ้าง

 

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  12  ท่าน ดังนี้


 

ที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิสูงสุด วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูไพฑูรย์ เนียมละออง ปริญญาตรี ภาษาไทย มศว. คศ.3
2 ครูฉวีวรรณ จันทรมณี ปริญญาตรี ภาษาไทย มสธ. คศ.3
3 ครูสุชาดา ภัทรพรพันธุ์
4 ครูอัจฉรา  เนตรายนต์
5 ครูชื่นกมล  ปกเกตุ ปริญญาตรี ภาษาไทย มศว. คศ.3
6 ครูสุจินณา  อุทัยรัศมี คศ.3
7 ครูกฤติกา  ศรีประมาณ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ ม.รามคำแหง คศ.3
8 ครูกรุณา  ขจรชีพ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎรำไพพรรณี คศ.2
9 ครูนฤมล  กิจสกุณี ปริญญาตรี ภาษาไทย ม.ราชภัฎรำไพพรรณี คศ.2
10 ครูธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา การบริหารการศึกษา ม.บูรพา
11 ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์ ปริญญาตรี ม.ราชภัฎรำไพพรรณี
12 ครูสุพิชฌาย์  ศรีคงรักษ์ ปริญญาตรี ภาษาไทย ม.บูรพา