จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ภาษาไทย

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีนายไพฑูรย์  เนียมละออง เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

 

ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
ครู คศ.2
ครูอริศษรา อุ่มสิน
ครู …
ครูไพฑูรย์  เนียมละออง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูอัจฉรา  เนตรตรายนต์
ครู คศ.3
ครูสุจินณา  อุทัยรัศมี
ครู คศ.3
ครูชื่นกมล  ปกเกตุ
ครู คศ.3
ครูกรุณา  ขจรชีพ
ครู คศ.2
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
ครู คศ.1
ครูพรนิภา  อภิบาลศรี
ครู คศ.1