4 เมษายน 2020

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายเสนอ  นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

นายสุรพล ประทุมยศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการเนตรนภา  ทาเวช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูชนาธิป  กับปราโน
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังฯ
ครูธัญทิพา โกศัลล์วัฒนา
หัวหน้างานวินัย รักษาวินัย เเละการออกจากราชการ
หัวหน้างานเลื่อนขั้นเงินเดือน
หัวหน้างานลงเวลาปฏิบัติงานราชการ
ครูอารยา ผลประพฤติ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรฯ
ครูวาสนา  ด้วงมาก
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
หัวหน้างานวิทยฐานะ
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ครูอัจฉรา  เนตรตรายนต์
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรัชภร  อธิไกกุล
หัวหน้างานวันสำคัญ
หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองเเละครู
นายสุรพล ประทุมยศ
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
หัวหน้างานที่ปรึกษาเเละระดับชั้น
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกหลักสูตร
หัวหน้างานจิตอาสาเเละสาธารณประโยชน์
นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติดเเละโรคเอดส์
ครูอโนชา สินธุนาคิน
หัวหน้างาน To Be Number One
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ครูวรรณอุไร ทำอินราช
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยเเละสภานักเรียน

นายสัมฤทธิ์  คำแดง
หัวหน้างานกิจกรรมหน้าเสาธง
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเเละจราจร
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
หัวหน้างานเยี่ยมบ้านนักเรียน
หัวหน้างานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

 

ครูกุลธิดา ใจยอด
หัวหน้างานคัดกรองนักเรียน

ครูพรนิภา  อภิบาลศรี
หัวหน้างานระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์