เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน มีนายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

นายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ
ประธานกรรมการ
นางกิตติมา  วัฒฐานะ
รองประธานกรรมการ
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
กรรมการ
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
กรรมการ
นายวัฒนสิงห์  พันธ์สุวรรณ
กรรมการ
นางชื่นกมล  ปกเกตุ
กรรมการ
นส.สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ
กรรมการ
นางรัชภร  อธิไกลกุล
กรรมการ
นส.วราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
กรรมการ
นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
กรรมการ
นส.ปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
กรรมการ

นส.จิราพร  ธรรมปาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักเรียน ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  • งานสำนักงานกิจการนักเรียนประกอบด้วย
1. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน หัวหน้า
2. นางสาวปรางค์ศรี  สุกขากรณ์ ผู้ช่วย
3. นายธนากร  งามเสงี่ยม ผู้ช่วย
4. นางสาวนฤมล  รื่นรมย์ ผู้ช่วย
  • งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
1. นายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ หัวหน้า
2. นายกิตติชัย  สุทธิรัตน์ ผู้ช่วย
3. นายสมชาย  สำเภาแก้ว ผู้ช่วย
4. นายนิยม  ผาเพชร ผู้ช่วย
5. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล ผู้ช่วย
6. นายสปันญ์ยุทธ์  พัชรภูเบศร์ ผู้ช่วย
7. หัวหน้าระดับ ผู้ช่วย
8. รองหัวหน้าระดับ ผู้ช่วย
9. ครูที่ปรึกษา ผู้ช่วย