30 มีนาคม 2020

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสนอ  นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ครูกำไล  ปราณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ครูกำไล  ปราณี
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผล
นายสุทธิ นารถอุดม
นายทะเบียน
ครูยอแสง  ประทุม
หัวหน้างานรับนักเรียน
นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
หัวหน้างานวิจัยเเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี
นางรมิดา  ธูปอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาเเหล่งเรียนรู้
ครูกฤติกา ศรีประมาณ
หัวหน้างานห้องสมุด
นางอัษฎา  จรัลชล
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
ครูวรรณอุไร ทำอินราช
หัวหน้างานเเนะเเนว
ครูกุลธิดา ใจยอด
หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสุดาพร สุวรรณวิจิตร
หัวหน้างานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น
รองผู้อำนวยการณัฏฐิญา สุขเสงี่ยม
งานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
หัวหน้างาน EIS

นายศุกร์เกษม ปรุงผล
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน