จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  มีนางนฤมล  กงกุล  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

ครูโสภาพรรณ  นิสสัย
ครู รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 
ครูลักษมณ  สุทธิรัตน์
กรรมการ
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
กรรมการ
ครูนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
กรรมการ
ครูกรุณา  ขจรชีพ
กรรมการ
ครูปิยภัทธ์  ศักดิ์ศิริวัฒนา
กรรมการ
ครูชนาธิป  กับปราโน
กรรมการ
ครูเพ็ญนิภา  บุญไทย
กรรมการ
ครูนงศมน  กำเนิดเกาะ
กรรมการ
ครูเตือนใจ  มีสุข
กรรมการ
ครูกฤตภาส  วงศใหญ๋
กรรมการ
ครูสุนันทา  รอดโต
กรรมการ
ครูยุวดี  แก้วสอน
กรรมการ
 
ครูเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
กรรมการ
ครูนรีรัตน์  เทศกาล
กรรมการ
ครูกรรณิการ์  บุญสารี
กรรมการ
นางสุภา  ชนะมูล
กรรมการ

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  • งานสำนักงานบริหารงบประมาณ   ประกอบด้วย
1. นางสาวโสภาพรรณ นิสสัย หัวหน้าสำนักงาน
2. นางสาวกรุณา  ขจรชีพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. นางสุภา  ชนะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ช่วย)
  • งานบริหารการเงิน   ประกอบด้วย
1. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวเตือนใจ  มีสุข เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี เจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางสุภา  ชนะมูล ผู้ช่วย
  • งานการบริหารบัญชี
 1. นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี
  • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย
1. นางลักษมณ  สุทธิรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่พัสดุ (สอบราคา/ประกวดราคา)
3. นางสาวยุวดี  แก้วสอน เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดซื้อ)
4. นางสาวนงศมน  กำเนิดเกาะ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์)
5. นางสาวสุนันทา  รอดโต เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดจ้าง)
  • งานตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ  ประกอบด้วย
1. นางพรทิพา  บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ
2. นางปิยภัทธ์  ศักดิ์ศิริวิวัฒนา ผู้ช่วย
3. นางชนาธิป  กับปราโน ผู้ช่วย
  • งานระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา  ประกอบด้วย
1. นางนฤมล  กงกุล หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
2. นางสาวโสภาพรรณ  นิสสัย ผู้ช่วย
3. นางพรทิพา  บัวสุวรณ ผู้ช่วย
4. นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา ผู้ช่วย
5. นางลักษมณ  สุทธิรัตน์ ผู้ช่วย
6. นางสาวกรุณา  ขจรชีพ ผู้ช่วย
7. นางสาวเตือนใจ  มีสุข ผู้ช่วย
8. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล ผู้ช่วย
9. นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี ผู้ช่วย
10. นางสางเพ็ญนิภา  บุญไทย ผู้ช่วย
  • งานสาธารณกุศล  ประกอบด้วย
1. นางสาวโสภาพรรณ  นิสสัย หัวหน้างานสาธารณกุศล
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไชยมาก ผู้ช่วย
3. นางสุภา  ชนะมูล ผู้ช่วย