จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลภาระงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้


นายเสนอ  นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารกิจการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป