จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลภาระงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 

นายเสนอ  นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

    รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเเละงานบุคลากร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป