4 เมษายน 2020

ทำเนียบผู้บริหาร

 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา มีท่านผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาด้วยกันหลายท่าน

เริ่มตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ดังนี้

ผู้บริหารท่านแรก


นางกัญหา วรรณทอง
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2535 – 2539

 

ผู้บริหารท่านที่่ 2


นายอนันต์ เฉียบแหลม
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2539 – 2542

 

ผู้บริหารท่านที่่ 3


นายดุษฎี โทบุราณ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2542 – 2543

 

ผู้บริหารท่านที่่ 4


นายสาคร ไข่แก้ว
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2543 – 2546

 

ผู้บริหารท่านที่่ 5


นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2546 – 2548

 

ผู้บริหารท่านที่่ 6


นายมาโนช กล้องเจริญ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2549 – 2551

 

ผู้บริหารท่านที่่ 7


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2551 – 2554

 

ผู้บริหารท่านที่่ 8


นายอัศวิน สุขกฤต
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2554 – 2555

 

ผู้บริหารท่านที่ 9


นายมงคล เฉลิมพงษ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2555 – 2557

 

ผู้บริหารท่านที่ 10


นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2557 – 2559

 

ผู้บริหารท่านที่ 11


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2559 – 2561

 

ผู้บริหารท่านปัจจุบัน


นายเสนอ นวนกระโทก
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน