จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย


นางกัญหา วรรณทอง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

นางชูศรี เจียมสกุล
กรรมการที่ปรึกษา
นางลมัย รัตนสุธาวดี
กรรมการที่ปรึกษา
พระครูปลัดนิคม ฐิตปุญโณ
กรรมการ
นายสมบูรณ์ บำรุงพานิชถาวร
กรรมการ
นายชัชวาล อานามนารถ
กรรมการ
นางอุบล ศลีรักษ์
กรรมการ
นายโกเมศ ศรีประมาณ
กรรมการ
นายวิรัตน์ บุญส่ง
กรรมการ
นายเปี่ยม แพทย์ไชยวงศ์
กรรมการ