พุธ. ธ.ค. 11th, 2019

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่มาตรฐานสากล

 • กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 • กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นชาติไทย
 • กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (Policy)

 1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา