จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Missions)

  1. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เเละดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูบุคลากรและเครือข่ายส่งเสริมการศึกษา
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
  4. โรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และทั่วถึง