จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์


Vision of Benjamanusorn School

Benjamanusorn School Focuses on Developing the Quality of Learners, to Be Able to Reach the World Class Standards on the Basis of Thai Tradition.


อัตลักษณ์ (Identity)

กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม


 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เบญจมานุสรณ์ยอดนักกิจกรรม