จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

เอกลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

พระเกี้ยวประทับอยู่เหนืออักษร บ.ส.
รองรับด้วยโบว์ประทับด้วยชื่อโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี


ปรัชญาของโรงเรียน

อตฺตานํ ทมยฺนติ ปฺณฑิตา : บัณฑิตย่อมฝึกตน


สีประจำโรงเรียน

สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5
สีเขียว หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกราชาวดี ลักษณะดอกเป็นพวงสีขาว มีกลิ่นหอม
แสดงถึงความสามัคคี ความสะอาดบริสุทธิ์ และชื่อเสียงเกียรติยศ